فرشید اردوانی

فرشید اردوانی

معاون بازاریابی و عملیات ارتباط فردا

نگاه و عملکرد ارتباط فردا به عنوان یکی از بازیگران اصلی فناوری مالی در صنعت بانکداری و پرداخت کشور همیشه در راستای بهبود تجربه پولی مالی مردم و کسب و کارها بوده است. ارتباط فردا سعی کرده با چابکی، فراگیری و سرآمدی در این سال ها به خلق ارزش در اکوسیستم مالی کمک کند.  توانمندسازی افراد و تیم های نوآور بوسیله ارایه و حمایت زیر ساخت مناسب و همچنین راهنمایی و هدایتگری مربی‌های با تجربه از تجربه‌های همیشگی ارتباط فردا در حمایت از خلق ارزش های جدید است.

خلق و شناسایی نیازهای جدید در کنار ظرفیت ایجاد ارزش‌های پیشنهادی مناسب در زندگی امروز مردم اصلی‌ترین محرک برای موتورهای پیشران خلاقیت در این اکوسیستم است. تمرکز و دقت در توسعه و پایداری محصول و ارائه خدمت مناسب و پایدار در کنار ایجاد جذابیت برای سرمایه‌پذیری از معیارهای اصلی برای ایجاد یک داستان موفقیت است. تیم‌سازی مناسب و تعهد به چابکی و پویایی بوسیله معنادار کردن تجربه همکاری تیم‌ها از دیگر ابزارهای پایداری در محیطی با عدم قطعیت فراوان است. هوشمندی افراد و تیم ها و حرکت در لبه تعادل از مزایای تیم‌های پیشرو در حوزه فینتک است. دقت به ملاحظات و محدودیت های رگولاتور در طراحی یک ارزش پیشنهادی جذاب در بازاری که یه شدت نیازمند خلق نیاز است ضروری به نظر می‌رسد.

 

متخصصان ارتباط فردا همراه فینوهک

پیام حروف چین مدیرمحصول
محمد حسن زاده - سرپرست امور توسعه سرویس‌های embeded
محسن فرهادی – مدیر توسعه سرویس پرداخت
فرزانه گرامی -سرپرست تحلیل داده

شبکه‌های اجتماعی ارتباط فردا

یک چالش بردار و با سرمایه‌گذار دست بده