لیست همراهان

هر صفحه همراه از چهار بخش تشکیل شده 

یادداشت مدیرعامل 

جالش‌های معرفی شده توسط برند

متخصصان همراه 

موارد داده شده توسط برند برای شرکت‌کنندگان فینوهک

براساس پایش از شرکت‌کنندگان، رویداد فینوهک تغییر مسیر داد. با توجه به شرایط پیش‌آمده در جامعه، فعالیت‌های عمومی فینوهک متوقف ولی ارائه خدمات به ۵ هزار فرد شرکت‌کننده و  ۲۰ تیم تاییدشده محدود نخواهد بود.