پاساژی از کارگاهای کاربردی فینتکی
همه کارگاه‌ها آنلاین برگزار میشن (به حز کارگاه تیم‌سازی)

پاساژی از کارگاه‌های کاربردی فینتکی (کارگاه‌ها به مرور تکمیل می‌شوند)

ویدیو همه کارگاه‌های فینوهک

براساس پایش از شرکت‌کنندگان، رویداد فینوهک تغییر مسیر داد. با توجه به شرایط پیش‌آمده در جامعه، فعالیت‌های عمومی فینوهک متوقف ولی ارائه خدمات به ۵ هزار فرد شرکت‌کننده و  ۲۰ تیم تاییدشده محدود نخواهد بود.