دیدار و گفت وگوی رئیسی و پوتین در ترکمنستاندیدار و گفت وگوی رئیسی و پوتین در ترکمنستاندیدار و گفت وگوی رئیسی و پوتین در ترکمنستاندیدار و گفت وگوی رئیسی و پوتین در ترکمنستان