استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل خسارات بیمه اشخاص ثالث

بیمه شخص ثالث بزرگترین پرتفو شرکت های بیمه است که سالانه چند هزار میلیارد تومان خسارت تولید می کند. بسیاری از این خسارات قابل پیشگیری است. اگر تحلیل درستی روی خسارات این بیمه صورت گیرد، به راحتی می توان برای بسیاری از خسارات راهکارهای پیشگیرانه پیاده سازی کرد.

موارد مهم این چالش

مسئله‌ای که در مورد این چالش باید حل بشه

کشف ارتباط‌های موجود در آیتم‌های مربوط به خسارت (مثلا ارتباط سن، جنسیت، خودرو و … با میزان خسارت، میزان تلفات، نوع خسارت و … )

کشف نقاط پر خسارت در کشور

شاخص‌های MVP در مورد این چالش

استخراج میزان همبستگی در ارتباط آیتم های مربوط به خسارت

استخراج آدرس نقاط پر خسارت

سوال و جواب

سوال و جواب بیشتر در کارگاه مربوطه

این محصول نیاز چه کسی را رفع می‌کنه؟

شرکت های بیمه

بیمه مرکزی

صندوق تامین خسارت های بدنی

مواردی که برای حل این چالش در اختیارتون قرار می‌گیره؟

نمونه گزارش خسارت شرکت‌های بیمه 

منتور با تجربه در خسارات اتومبیل

مدل‌های درآمد متداول در این چالش چیه؟

اشتراک 

فروش نتایج

یک چالش بردار و با سرمایه گذار دست بده