استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل خسارات درمان تکمیلی

استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل خسارات درمان تکمیلی

در بازار بیمه در ایران، بیشترین خسارت بعد از بیمه های اتومبیل، به بیمه های درمان مربوط می شود. در این بیمه افراد به ازای پرداخت حق بیمه مشخص، شرکت بیمه را در پرداخت خسارات با خود همراه می کنند. تحلیل روی داده بیمه های درمان به شرکت های بیمه کمک می‌کند نرخ مناسبی برای حق بیمه تعیین کنند و حتی به بیمه گذاران خود در حوزه سلامت پرسنل مشاوره دهند.

موارد مهم این چالش

مسئله‌ای که باید در این چالش حل بشه

کشف ارتباط های موجود در آیتم‌های مربوط به خسارت (مثلا ارتباط سن با میزان خسارات مربوط به عمل قلب یا ارتباط نوع آزمایش های فرد با موارد منجر به بستری یا ارتباط شغل افراد با نوع هزینه های درمانی)

رتبه دهی به ریسک افراد برای دریافت بیمه تکمیلی

شاخص‌های MVP در پاسخگویی به این چالش

استخراج میزان همبستگی در ارتباط آیتم های مربوط به خسارت

رتبه دهی به ریسک افراد بر اساس میزان خسارت دریافتی و نوع بیماری

سوال و جواب

سوال و جواب بیشتر در کارگاه مربوطه

ابزارهایی که در اختیار شما قرار می‌گیره

نمونه گزارش خسارت شرکت‌های بیمه 

منتور با تجربه در خسارات درمان

این محصول نیاز چه کسی را رفع می‌کنه؟

شرکت بیمه – بیمه‌گذاران حقوقی

مدل‌های درآمد متداول در این چالش چیه؟

اشتراک به شرکت های بیمه 

پیمانکاری تحلیل خسارت شرکت های بیمه

اشتراک به بیمه‌گذاران برای خدمات پایش سلامت

یک چالش بردار و با سرمایه گذار دست بده