داشبورد یکپارچه اطلاعات و عملکرد کاربر

این‌روزها طبیعی شده که هر فرد چندین کارت بانکی داشته باشه و یا اینکه در جاهای مختلفی سرمایه گذاری بکنه. بستری برای جمع کردن اطلاعات حساب‌های بانکی (موجودی هر کارت، تراکنش‌ها و...) یا ثبت و مشاهده دارایی‌ها وجود نداره. برای مدیریت مالی و افزایش سواد مالی و سرمایه‌گذاری نیاز به وجود راه‌حلی احساس میشه.

موارد مهم این چالش

شاخص‌های MVP مطلوب برای پاسخگویی به این نیاز چیه؟

  • قابلیت ثبت هزینه‌ها و درآمدها 
  • ارائه گزارش‌های آماری کاربردی
  • جمع کردن اطلاعات و نمایش آنها
  • ارائه پیشنهاد و توصیه مالی براساس رفتار کاربر  

بخش‌های مختلف این چالش

  • مسئله ورود دستی داده‌ها توسط کاربرها
  • پیاده‌سازی مفاهیم مدیریت مالی شخصی